مدرسان ومشاوران تحصیلی ودارندگان آموزشگاه ها ومدیران سالن های مطالعه ،ضمن خیر مقدم به شما ،وتشکر بابت ثٍبت نام وانتخاب این اپلیکیشن ،بهترین ها را برای شما آرزومندیم.

اگرآموزشگاه یا سالن مطالعه دارید،در پلتفرم آموزشی "بیستیا" ثبت نام کنید،ثبت نام از طریق اپلیکیشن بیستیا ،امکان پذیر می باشد.

((ما شما را به مشتریان هدف وجویندگان می رسانیم.))

(در هر کجای ایران که هستید،می توانید پس از ثبت نام در این اپلیکیشن وفرستادن مشخصات ورزومه کاریتان ویک نمونه ویدیو آموزشی به تبلیغ وگسترش کارتان کمک کنیدودر آمد خود را چند برابر کنید)
اپلیکیشن بیستیا سطح جدیدی از آموزش را تجربه کنید بهترین اپلیکیشن مناسب آموزشی برای تدریس خصوصی
چرا اپلیکیشن بیستیا رو انتخاب کنیم؟
  • چون یکی از بزرگ ترین جامعه آماری دانش آموزان ودانشجویان وتمامی کسانی است که به دنبال آموزش ویادگیری هستند.

    در این اپلیکیشن استراتژی های کوتاه مدت وبلند مدت طراحی واجرا می شود تا بهترین بازخورد ودر نتیجه جلب بهتر وبیشتر مشتری را فراهم آورد.

    تبلیغات گسترده در رسانه های مختلف صورت می گیرددر نتیجه جامعه آماری بزرگ تری وجود دارد وامکان تبلیغ وتوسعه برای کارودرنتیجه افزایش درامد بیشتربرای شما می شود.

    تبلیغات گسترده در رسانه های مختلف صورت می گیرددر نتیجه جامعه آماری بزرگ تری وجود دارد وامکان تبلیغ وتوسعه برای کارودرنتیجه افزایش درامد بیشتربرای شما می شود.
چه تخصص هایی می توانند به عنوان آموزشگاه ثبت نام کنند